Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

03.02.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 593 003 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 511 138 −8 324
  2.1 SVF debitoru parādi 230 049 178
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 281 090 −8 502
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 908 −1 565
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 012 −109
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 012 −109
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 258 759 −434
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 784 −457
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 257 951 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24 22
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 848 −2 772
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 116 595 −6 805
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 940 606 −4 541
  7.2 Pārējie vērtspapīri 175 989 −2 264
8 Valdības parāds euro 21 539 −50
9 Pārējie aktīvi 319 561 1 434
Kopā aktīvi 7 875 365 −18 627
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 557 591 −1 405
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 282 811 13 864
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 202 230 26 280
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 079 293 −12 429
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 287 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 236 286
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 454 270 −43 449
  5.1 Saistības pret valdību 353 427 −44 712
  5.2 Pārējās saistības 100 842 1 263
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 339 046 10 792
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 962 −353
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 827 −160
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 827 −160
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 298 726 1 359
11 Pārvērtēšanas konti 589 138 439
12 Kapitāls un rezerves 116 397 0
Kopā pasīvi 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023