Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 lutego 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 593.003 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 511.138 −8.324
  2.1 Należności od MFW 230.049 178
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 281.090 −8.502
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.908 −1.565
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.012 −109
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.012 −109
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.258.759 −434
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 784 −457
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.257.951 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 24 22
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.848 −2.772
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.116.595 −6.805
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.940.606 −4.541
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 175.989 −2.264
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.539 −50
9 Pozostałe aktywa 319.561 1.434
Aktywa razem 7.875.365 −18.627
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.557.591 −1.405
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.282.811 13.864
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 202.230 26.280
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.079.293 −12.429
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.287 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.236 286
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 454.270 −43.449
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 353.427 −44.712
  5.2 Pozostałe zobowiązania 100.842 1.263
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 339.046 10.792
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.962 −353
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.827 −160
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.827 −160
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 298.726 1.359
11 Różnice z wyceny 589.138 439
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 116.397 0
Pasywa razem 7.875.365 −18.627
Annexes
7 February 2023