Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. februar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 593.003 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 511.138 −8.324
  2.1 Terjatve do MDS 230.049 178
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 281.090 −8.502
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.908 −1.565
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.012 −109
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.012 −109
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.258.759 −434
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 784 −457
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.257.951 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24 22
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.848 −2.772
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.116.595 −6.805
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.940.606 −4.541
  7.2 Drugi vrednostni papirji 175.989 −2.264
8 Javni dolg v eurih 21.539 −50
9 Druga sredstva 319.561 1.434
Skupaj sredstva 7.875.365 −18.627
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.557.591 −1.405
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.282.811 13.864
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 202.230 26.280
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.079.293 −12.429
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.287 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.236 286
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 454.270 −43.449
  5.1 Sektor država 353.427 −44.712
  5.2 Druge obveznosti 100.842 1.263
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 339.046 10.792
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.962 −353
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.827 −160
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.827 −160
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 298.726 1.359
11 Računi prevrednotenja 589.138 439
12 Kapital in rezerve 116.397 0
Skupaj obveznosti 7.875.365 −18.627
Annexes
7 February 2023