Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

3 februari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 593.003 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 511.138 −8.324
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.049 178
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 281.090 −8.502
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.908 −1.565
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.012 −109
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.012 −109
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.258.759 −434
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 784 −457
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.257.951 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24 22
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 25.848 −2.772
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.116.595 −6.805
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.940.606 −4.541
  7.2 Overige effecten 175.989 −2.264
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 −50
9 Overige activa 319.561 1.434
Totaal activa 7.875.365 −18.627
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.557.591 −1.405
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.282.811 13.864
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 202.230 26.280
  2.2 Depositofaciliteit 4.079.293 −12.429
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.287 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.236 286
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 454.270 −43.449
  5.1 Overheid 353.427 −44.712
  5.2 Overige verplichtingen 100.842 1.263
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 339.046 10.792
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.962 −353
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.827 −160
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.827 −160
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 298.726 1.359
11 Herwaarderingsrekeningen 589.138 439
12 Kapitaal en reserves 116.397 0
Totaal passiva 7.875.365 −18.627
Annexes
7 February 2023