Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

3. februára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 593 003 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 511 138 −8 324
  2.1 Pohľadávky voči MMF 230 049 178
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 281 090 −8 502
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 908 −1 565
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 012 −109
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 012 −109
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 258 759 −434
  5.1 Hlavné refinančné operácie 784 −457
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 257 951 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 24 22
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 848 −2 772
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 116 595 −6 805
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 940 606 −4 541
  7.2 Ostatné cenné papiere 175 989 −2 264
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 539 −50
9 Ostatné aktíva 319 561 1 434
Aktíva spolu 7 875 365 −18 627
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 557 591 −1 405
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 282 811 13 864
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 202 230 26 280
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 079 293 −12 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 287 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 236 286
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 454 270 −43 449
  5.1 Verejná správa 353 427 −44 712
  5.2 Ostatné záväzky 100 842 1 263
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 339 046 10 792
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 962 −353
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 827 −160
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 827 −160
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 298 726 1 359
11 Účty precenenia 589 138 439
12 Základné imanie a rezervné fondy 116 397 0
Pasíva spolu 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023