Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

9 декември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 850 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 552 064 2 219
  2.1 Вземания от МВФ 238 463 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 313 601 2 220
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 397 −2 204
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 153 16
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 153 16
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 821 629 −1 245
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 381 −1 246
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 820 248 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 18 819 −7
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 118 189 6 391
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 952 318 5 981
  7.2 Други ценни книжа 165 872 410
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0
9 Други активи 320 348 4 061
Общо активи 8 480 172 9 231
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 563 372 3 270
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 675 552 9 825
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 197 865 7 694
  2.2 Депозитно улеснение 4 476 095 2 135
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 592 −4
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 48 899 5 847
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 558 414 −19 137
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 431 177 −19 583
  5.2 Други задължения 127 237 446
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 379 904 7 432
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 169 −59
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 925 288
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 925 288
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0
10 Други задължения 319 721 1 765
11 Сметки за преоценка 611 738 0
12 Капитал и резерви 114 617 0
Общо пасиви 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022