Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 december 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.850 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 552.064 2.219
  2.1 Fordringar på IMF 238.463 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 313.601 2.220
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.397 −2.204
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.153 16
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.153 16
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.821.629 −1.245
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.381 −1.246
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.820.248 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 18.819 −7
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.118.189 6.391
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.952.318 5.981
  7.2 Övriga värdepapper 165.872 410
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0
9 Övriga tillgångar 320.348 4.061
Summa tillgångar 8.480.172 9.231
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.563.372 3.270
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.675.552 9.825
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 197.865 7.694
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.476.095 2.135
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.592 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 48.899 5.847
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 558.414 −19.137
  5.1 Offentliga sektorn 431.177 −19.583
  5.2 Övriga skulder 127.237 446
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 379.904 7.432
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.169 −59
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.925 288
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.925 288
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0
10 Övriga skulder 319.721 1.765
11 Värderegleringskonton 611.738 0
12 Kapital och reserver 114.617 0
Summa skulder 8.480.172 9.231
Annexes
13 December 2022