Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.12.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 850 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 552 064 2 219
  2.1 SVF debitoru parādi 238 463 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 313 601 2 220
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23 397 −2 204
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 153 16
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 153 16
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 821 629 −1 245
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 381 −1 246
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 820 248 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 18 819 −7
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 118 189 6 391
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 952 318 5 981
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 872 410
8 Valdības parāds euro 21 724 0
9 Pārējie aktīvi 320 348 4 061
Kopā aktīvi 8 480 172 9 231
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 563 372 3 270
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 675 552 9 825
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 197 865 7 694
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 476 095 2 135
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 592 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 48 899 5 847
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 558 414 −19 137
  5.1 Saistības pret valdību 431 177 −19 583
  5.2 Pārējās saistības 127 237 446
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 379 904 7 432
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 169 −59
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 925 288
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 925 288
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0
10 Pārējās saistības 319 721 1 765
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0
12 Kapitāls un rezerves 114 617 0
Kopā pasīvi 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022