Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 grudnia 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.850 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 552.064 2.219
  2.1 Należności od MFW 238.463 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 313.601 2.220
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.397 −2.204
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.153 16
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.153 16
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.821.629 −1.245
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.381 −1.246
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.820.248 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 18.819 −7
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.118.189 6.391
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.952.318 5.981
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.872 410
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0
9 Pozostałe aktywa 320.348 4.061
Aktywa razem 8.480.172 9.231
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.563.372 3.270
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.675.552 9.825
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 197.865 7.694
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.476.095 2.135
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.592 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.899 5.847
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 558.414 −19.137
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 431.177 −19.583
  5.2 Pozostałe zobowiązania 127.237 446
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 379.904 7.432
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.169 −59
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.925 288
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.925 288
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0
10 Pozostałe pasywa 319.721 1.765
11 Różnice z wyceny 611.738 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.617 0
Pasywa razem 8.480.172 9.231
Annexes
13 December 2022