Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. decembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 850 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 552 064 2 219
  2.1 Pohľadávky voči MMF 238 463 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 313 601 2 220
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 397 −2 204
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 153 16
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 153 16
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 821 629 −1 245
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 381 −1 246
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 820 248 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 18 819 −7
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 118 189 6 391
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 952 318 5 981
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 872 410
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0
9 Ostatné aktíva 320 348 4 061
Aktíva spolu 8 480 172 9 231
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 563 372 3 270
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 675 552 9 825
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 197 865 7 694
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 476 095 2 135
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 592 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 899 5 847
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 558 414 −19 137
  5.1 Verejná správa 431 177 −19 583
  5.2 Ostatné záväzky 127 237 446
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 379 904 7 432
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 169 −59
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 925 288
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 925 288
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0
10 Ostatné záväzky 319 721 1 765
11 Účty precenenia 611 738 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 617 0
Pasíva spolu 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022