Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 december 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.850 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 552.064 2.219
  2.1 Vorderingen op het IMF 238.463 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 313.601 2.220
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.397 −2.204
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.153 16
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.153 16
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.821.629 −1.245
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.381 −1.246
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.820.248 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 18.819 −7
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.118.189 6.391
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.952.318 5.981
  7.2 Overige effecten 165.872 410
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0
9 Overige activa 320.348 4.061
Totaal activa 8.480.172 9.231
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.563.372 3.270
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.675.552 9.825
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 197.865 7.694
  2.2 Depositofaciliteit 4.476.095 2.135
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.592 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.899 5.847
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 558.414 −19.137
  5.1 Overheid 431.177 −19.583
  5.2 Overige verplichtingen 127.237 446
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 379.904 7.432
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.169 −59
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.925 288
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.925 288
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0
10 Overige passiva 319.721 1.765
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0
12 Kapitaal en reserves 114.617 0
Totaal passiva 8.480.172 9.231
Annexes
13 December 2022