Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

25 ноември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 848 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 549 830 646
  2.1 Вземания от МВФ 238 147 779
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 311 683 −133
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 286 528
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 337 84
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 337 84
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 821 841 −296 095
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 835 206
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 819 976 −296 294
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 30 −7
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 19 408 2 229
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 109 028 −4 477
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 944 304 −5 510
  7.2 Други ценни книжа 164 724 1 033
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0
9 Други активи 319 139 −535
Общо активи 8 471 442 −297 620
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 557 705 −447
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 553 497 −299 762
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 203 439 −8 090
  2.2 Депозитно улеснение 4 348 458 −290 489
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 600 −1 183
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 45 618 −3 379
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 675 316 −6 233
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 558 773 −9 637
  5.2 Други задължения 116 543 3 405
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 383 334 18 088
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 723 172
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 541 −175
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 541 −175
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0
10 Други задължения 321 453 −5 884
11 Сметки за преоценка 611 738 0
12 Капитал и резерви 114 658 0
Общо пасиви 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022