Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

25 Νοεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.848 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 549.830 646
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 238.147 779
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.683 −133
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.286 528
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.337 84
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.337 84
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.821.841 −296.095
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.835 206
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.819.976 −296.294
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 30 −7
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 19.408 2.229
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.109.028 −4.477
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.944.304 −5.510
  7.2 Λοιποί τίτλοι 164.724 1.033
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.724 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 319.139 −535
Σύνολο ενεργητικού 8.471.442 −297.620
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.557.705 −447
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.553.497 −299.762
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 203.439 −8.090
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.348.458 −290.489
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.600 −1.183
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 45.618 −3.379
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 675.316 −6.233
  5.1 Γενική κυβέρνηση 558.773 −9.637
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 116.543 3.405
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 383.334 18.088
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 12.723 172
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.541 −175
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.541 −175
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 189.859 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 321.453 −5.884
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 611.738 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.658 0
Σύνολο παθητικού 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022