Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

25.11.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 848 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 549 830 646
  2.1 SVF debitoru parādi 238 147 779
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 311 683 −133
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 286 528
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 337 84
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 337 84
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 821 841 −296 095
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 835 206
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 819 976 −296 294
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 30 −7
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 19 408 2 229
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 109 028 −4 477
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 944 304 −5 510
  7.2 Pārējie vērtspapīri 164 724 1 033
8 Valdības parāds euro 21 724 0
9 Pārējie aktīvi 319 139 −535
Kopā aktīvi 8 471 442 −297 620
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 557 705 −447
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 553 497 −299 762
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 203 439 −8 090
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 348 458 −290 489
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 600 −1 183
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 45 618 −3 379
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 675 316 −6 233
  5.1 Saistības pret valdību 558 773 −9 637
  5.2 Pārējās saistības 116 543 3 405
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 383 334 18 088
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 723 172
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 541 −175
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 541 −175
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0
10 Pārējās saistības 321 453 −5 884
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0
12 Kapitāls un rezerves 114 658 0
Kopā pasīvi 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022