Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

25 november 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.848 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 549.830 646
  2.1 Fordringar på IMF 238.147 779
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 311.683 −133
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.286 528
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.337 84
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.337 84
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.821.841 −296.095
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.835 206
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.819.976 −296.294
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 30 −7
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 19.408 2.229
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.109.028 −4.477
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.944.304 −5.510
  7.2 Övriga värdepapper 164.724 1.033
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0
9 Övriga tillgångar 319.139 −535
Summa tillgångar 8.471.442 −297.620
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.557.705 −447
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.553.497 −299.762
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 203.439 −8.090
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.348.458 −290.489
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.600 −1.183
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 45.618 −3.379
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 675.316 −6.233
  5.1 Offentliga sektorn 558.773 −9.637
  5.2 Övriga skulder 116.543 3.405
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 383.334 18.088
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.723 172
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.541 −175
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.541 −175
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0
10 Övriga skulder 321.453 −5.884
11 Värderegleringskonton 611.738 0
12 Kapital och reserver 114.658 0
Summa skulder 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022