Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

25 listopada 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.848 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 549.830 646
  2.1 Należności od MFW 238.147 779
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 311.683 −133
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.286 528
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.337 84
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.337 84
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.821.841 −296.095
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.835 206
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.819.976 −296.294
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 30 −7
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 19.408 2.229
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.109.028 −4.477
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.944.304 −5.510
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 164.724 1.033
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0
9 Pozostałe aktywa 319.139 −535
Aktywa razem 8.471.442 −297.620
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.557.705 −447
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.553.497 −299.762
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 203.439 −8.090
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.348.458 −290.489
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.600 −1.183
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.618 −3.379
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 675.316 −6.233
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 558.773 −9.637
  5.2 Pozostałe zobowiązania 116.543 3.405
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 383.334 18.088
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.723 172
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.541 −175
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.541 −175
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0
10 Pozostałe pasywa 321.453 −5.884
11 Różnice z wyceny 611.738 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.658 0
Pasywa razem 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022