Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

25. novembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 848 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 549 830 646
  2.1 Pohľadávky voči MMF 238 147 779
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 311 683 −133
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 286 528
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 337 84
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 337 84
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 821 841 −296 095
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 835 206
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 819 976 −296 294
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 30 −7
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 408 2 229
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 109 028 −4 477
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 944 304 −5 510
  7.2 Ostatné cenné papiere 164 724 1 033
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0
9 Ostatné aktíva 319 139 −535
Aktíva spolu 8 471 442 −297 620
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 557 705 −447
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 553 497 −299 762
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 203 439 −8 090
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 348 458 −290 489
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 600 −1 183
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 618 −3 379
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 675 316 −6 233
  5.1 Verejná správa 558 773 −9 637
  5.2 Ostatné záväzky 116 543 3 405
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 383 334 18 088
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 723 172
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 541 −175
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 541 −175
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0
10 Ostatné záväzky 321 453 −5 884
11 Účty precenenia 611 738 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 658 0
Pasíva spolu 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022