Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

18 ноември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 848 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 549 185 −1 703
  2.1 Вземания от МВФ 237 368 24
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 311 816 −1 727
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 759 545
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 253 −153
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 253 −153
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 117 936 111
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 629 84
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 116 269 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 37 27
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 17 179 872
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 113 505 5 180
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 949 814 4 684
  7.2 Други ценни книжа 163 691 497
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0
9 Други активи 319 675 −452
Общо активи 8 769 062 4 400
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 558 152 −1 982
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 853 259 −56 535
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 529 −3 498
  2.2 Депозитно улеснение 4 638 947 −53 009
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 783 −28
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 48 998 519
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 681 548 58 285
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 568 410 65 988
  5.2 Други задължения 113 138 −7 703
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 365 246 −3 106
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 551 45
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 716 −92
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 716 −92
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0
10 Други задължения 327 337 7 265
11 Сметки за преоценка 611 738 0
12 Капитал и резерви 114 658 0
Общо пасиви 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022