Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

18. novembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 848 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 549 185 −1 703
  2.1 Pohľadávky voči MMF 237 368 24
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 311 816 −1 727
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 759 545
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 253 −153
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 253 −153
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 117 936 111
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 629 84
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 116 269 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 27
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 17 179 872
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 113 505 5 180
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 949 814 4 684
  7.2 Ostatné cenné papiere 163 691 497
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0
9 Ostatné aktíva 319 675 −452
Aktíva spolu 8 769 062 4 400
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 558 152 −1 982
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 853 259 −56 535
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 211 529 −3 498
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 638 947 −53 009
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 783 −28
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 998 519
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 681 548 58 285
  5.1 Verejná správa 568 410 65 988
  5.2 Ostatné záväzky 113 138 −7 703
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 365 246 −3 106
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 551 45
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 716 −92
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 716 −92
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0
10 Ostatné záväzky 327 337 7 265
11 Účty precenenia 611 738 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 658 0
Pasíva spolu 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022