Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

18 november 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.848 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 549.185 −1.703
  2.1 Fordringar på IMF 237.368 24
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 311.816 −1.727
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.759 545
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.253 −153
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.253 −153
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.117.936 111
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.629 84
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.116.269 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 37 27
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 17.179 872
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.113.505 5.180
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.949.814 4.684
  7.2 Övriga värdepapper 163.691 497
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0
9 Övriga tillgångar 319.675 −452
Summa tillgångar 8.769.062 4.400
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.558.152 −1.982
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.853.259 −56.535
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.529 −3.498
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.638.947 −53.009
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.783 −28
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 48.998 519
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 681.548 58.285
  5.1 Offentliga sektorn 568.410 65.988
  5.2 Övriga skulder 113.138 −7.703
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 365.246 −3.106
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.551 45
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.716 −92
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.716 −92
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0
10 Övriga skulder 327.337 7.265
11 Värderegleringskonton 611.738 0
12 Kapital och reserver 114.658 0
Summa skulder 8.769.062 4.400
Annexes
22 November 2022