Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

18 november 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.848 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 549.185 −1.703
  2.1 Vorderingen op het IMF 237.368 24
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 311.816 −1.727
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.759 545
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.253 −153
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.253 −153
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.117.936 111
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.629 84
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.116.269 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 27
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 17.179 872
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.113.505 5.180
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.949.814 4.684
  7.2 Overige effecten 163.691 497
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0
9 Overige activa 319.675 −452
Totaal activa 8.769.062 4.400
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.558.152 −1.982
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.853.259 −56.535
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.529 −3.498
  2.2 Depositofaciliteit 4.638.947 −53.009
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.783 −28
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.998 519
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 681.548 58.285
  5.1 Overheid 568.410 65.988
  5.2 Overige verplichtingen 113.138 −7.703
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 365.246 −3.106
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.551 45
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.716 −92
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.716 −92
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0
10 Overige passiva 327.337 7.265
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0
12 Kapitaal en reserves 114.658 0
Totaal passiva 8.769.062 4.400
Annexes
22 November 2022