Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

18 listopada 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.848 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 549.185 −1.703
  2.1 Należności od MFW 237.368 24
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 311.816 −1.727
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.759 545
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.253 −153
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.253 −153
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.117.936 111
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.629 84
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.116.269 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 37 27
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 17.179 872
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.113.505 5.180
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.949.814 4.684
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 163.691 497
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0
9 Pozostałe aktywa 319.675 −452
Aktywa razem 8.769.062 4.400
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.558.152 −1.982
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.853.259 −56.535
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.529 −3.498
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.638.947 −53.009
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.783 −28
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.998 519
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 681.548 58.285
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 568.410 65.988
  5.2 Pozostałe zobowiązania 113.138 −7.703
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 365.246 −3.106
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.551 45
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.716 −92
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.716 −92
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0
10 Pozostałe pasywa 327.337 7.265
11 Różnice z wyceny 611.738 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.658 0
Pasywa razem 8.769.062 4.400
Annexes
22 November 2022