Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

18.11.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 848 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 549 185 −1 703
  2.1 SVF debitoru parādi 237 368 24
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 311 816 −1 727
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 759 545
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 253 −153
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 253 −153
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 117 936 111
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 629 84
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 116 269 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 27
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 17 179 872
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 113 505 5 180
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 949 814 4 684
  7.2 Pārējie vērtspapīri 163 691 497
8 Valdības parāds euro 21 724 0
9 Pārējie aktīvi 319 675 −452
Kopā aktīvi 8 769 062 4 400
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 558 152 −1 982
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 853 259 −56 535
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211 529 −3 498
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 638 947 −53 009
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 783 −28
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 48 998 519
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 681 548 58 285
  5.1 Saistības pret valdību 568 410 65 988
  5.2 Pārējās saistības 113 138 −7 703
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 365 246 −3 106
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 551 45
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 716 −92
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 716 −92
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0
10 Pārējās saistības 327 337 7 265
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0
12 Kapitāls un rezerves 114 658 0
Kopā pasīvi 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022