Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 ноември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 847 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 552 989 3 806
  2.1 Вземания от МВФ 237 256 1 238
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 315 733 2 568
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 223 −2 490
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 370 −26
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 370 −26
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 119 374 −1 483
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 105 −1 483
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 116 269 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 19 567 3 511
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 104 105 −6 943
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 942 053 −4 809
  7.2 Други ценни книжа 162 052 −2 134
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0
9 Други активи 316 457 −5 390
Общо активи 8 761 655 −9 015
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 562 482 −425
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 859 100 57 754
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 240 197 9 181
  2.2 Депозитно улеснение 4 616 064 48 566
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 839 7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 49 028 −4 658
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 626 082 −80 731
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 499 555 −78 414
  5.2 Други задължения 126 527 −2 317
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 410 815 19 813
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 483 309
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 806 −333
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 806 −333
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0
10 Други задължения 319 605 −703
11 Сметки за преоценка 611 738 0
12 Капитал и резерви 114 657 −41
Общо пасиви 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022