Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 november 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.847 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 552.989 3.806
  2.1 Vorderingen op het IMF 237.256 1.238
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 315.733 2.568
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.223 −2.490
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.370 −26
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.370 −26
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.119.374 −1.483
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.105 −1.483
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.116.269 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 19.567 3.511
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.104.105 −6.943
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.942.053 −4.809
  7.2 Overige effecten 162.052 −2.134
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0
9 Overige activa 316.457 −5.390
Totaal activa 8.761.655 −9.015
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.562.482 −425
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.859.100 57.754
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 240.197 9.181
  2.2 Depositofaciliteit 4.616.064 48.566
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.839 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.028 −4.658
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 626.082 −80.731
  5.1 Overheid 499.555 −78.414
  5.2 Overige verplichtingen 126.527 −2.317
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 410.815 19.813
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.483 309
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.806 −333
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.806 −333
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0
10 Overige passiva 319.605 −703
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0
12 Kapitaal en reserves 114.657 −41
Totaal passiva 8.761.655 −9.015
Annexes
8 November 2022