Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

4. novembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 847 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 552 989 3 806
  2.1 Pohľadávky voči MMF 237 256 1 238
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 315 733 2 568
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 223 −2 490
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 370 −26
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 370 −26
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 119 374 −1 483
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 105 −1 483
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 116 269 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 567 3 511
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 104 105 −6 943
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 942 053 −4 809
  7.2 Ostatné cenné papiere 162 052 −2 134
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0
9 Ostatné aktíva 316 457 −5 390
Aktíva spolu 8 761 655 −9 015
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 562 482 −425
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 859 100 57 754
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 240 197 9 181
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 616 064 48 566
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 839 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 028 −4 658
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 626 082 −80 731
  5.1 Verejná správa 499 555 −78 414
  5.2 Ostatné záväzky 126 527 −2 317
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 410 815 19 813
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 483 309
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 806 −333
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 806 −333
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0
10 Ostatné záväzky 319 605 −703
11 Účty precenenia 611 738 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 657 −41
Pasíva spolu 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022