Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

4 november 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.847 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 552.989 3.806
  2.1 Fordringar på IMF 237.256 1.238
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 315.733 2.568
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.223 −2.490
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.370 −26
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.370 −26
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.119.374 −1.483
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.105 −1.483
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.116.269 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 19.567 3.511
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.104.105 −6.943
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.942.053 −4.809
  7.2 Övriga värdepapper 162.052 −2.134
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0
9 Övriga tillgångar 316.457 −5.390
Summa tillgångar 8.761.655 −9.015
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.562.482 −425
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.859.100 57.754
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 240.197 9.181
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.616.064 48.566
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.839 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 49.028 −4.658
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 626.082 −80.731
  5.1 Offentliga sektorn 499.555 −78.414
  5.2 Övriga skulder 126.527 −2.317
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 410.815 19.813
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.483 309
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.806 −333
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.806 −333
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0
10 Övriga skulder 319.605 −703
11 Värderegleringskonton 611.738 0
12 Kapital och reserver 114.657 −41
Summa skulder 8.761.655 −9.015
Annexes
8 November 2022