Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 listopada 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.847 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 552.989 3.806
  2.1 Należności od MFW 237.256 1.238
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 315.733 2.568
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.223 −2.490
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.370 −26
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.370 −26
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.119.374 −1.483
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.105 −1.483
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.116.269 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 19.567 3.511
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.104.105 −6.943
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.942.053 −4.809
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 162.052 −2.134
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0
9 Pozostałe aktywa 316.457 −5.390
Aktywa razem 8.761.655 −9.015
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.562.482 −425
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.859.100 57.754
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 240.197 9.181
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.616.064 48.566
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.839 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.028 −4.658
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 626.082 −80.731
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 499.555 −78.414
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.527 −2.317
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 410.815 19.813
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.483 309
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.806 −333
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.806 −333
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0
10 Pozostałe pasywa 319.605 −703
11 Różnice z wyceny 611.738 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.657 −41
Pasywa razem 8.761.655 −9.015
Annexes
8 November 2022