Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.11.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 847 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 552 989 3 806
  2.1 SVF debitoru parādi 237 256 1 238
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 315 733 2 568
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23 223 −2 490
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 370 −26
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 370 −26
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 119 374 −1 483
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 105 −1 483
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 116 269 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 19 567 3 511
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 104 105 −6 943
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 942 053 −4 809
  7.2 Pārējie vērtspapīri 162 052 −2 134
8 Valdības parāds euro 21 724 0
9 Pārējie aktīvi 316 457 −5 390
Kopā aktīvi 8 761 655 −9 015
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 562 482 −425
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 859 100 57 754
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 240 197 9 181
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 616 064 48 566
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 839 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 028 −4 658
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 626 082 −80 731
  5.1 Saistības pret valdību 499 555 −78 414
  5.2 Pārējās saistības 126 527 −2 317
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 410 815 19 813
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 483 309
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 806 −333
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 806 −333
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0
10 Pārējās saistības 319 605 −703
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0
12 Kapitāls un rezerves 114 657 −41
Kopā pasīvi 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022