Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

30 септември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 592 841 1 −11 439
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 544 743 −512 17 260
  2.1 Вземания от МВФ 234 628 764 6 086
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 310 115 −1 276 11 174
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 642 934 1 417
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 849 −151 −178
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 849 −151 −178
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 486 758 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 280 280 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 193 199 1
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Други ценни книжа 166 500 536 −1 102
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 724 0 44
9 Други активи 351 797 28 945 11 956
Общо активи 8 810 111 23 670 9 072
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 566 012 1 096 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 318 251 −85 138 0
  2.2 Депозитно улеснение 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 278 454 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 76 352 12 958 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 767 988 89 477 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 557 240 14 130 0
  5.2 Други задължения 210 748 75 347 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 440 293 32 801 22
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 587 177 375
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 790 −550 331
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 790 −550 331
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 189 859 0 4 963
10 Други задължения 326 056 −584 182
11 Сметки за преоценка 611 738 0 3 200
12 Капитал и резерви 114 698 −41 0
Общо пасиви 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022