Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

30 september 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 592.841 1 −11.439
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 544.743 −512 17.260
  2.1 Fordringar på IMF 234.628 764 6.086
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 310.115 −1.276 11.174
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.642 934 1.417
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.849 −151 −178
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.849 −151 −178
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.486 758 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.116.034 −9.366 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 280 280 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.193 199 1
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Övriga värdepapper 166.500 536 −1.102
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.724 0 44
9 Övriga tillgångar 351.797 28.945 11.956
Summa tillgångar 8.810.111 23.670 9.072
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.566.012 1.096 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 318.251 −85.138 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.278 454 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 76.352 12.958 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 767.988 89.477 0
  5.1 Offentliga sektorn 557.240 14.130 0
  5.2 Övriga skulder 210.748 75.347 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 440.293 32.801 22
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.587 177 375
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.790 −550 331
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.790 −550 331
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 189.859 0 4.963
10 Övriga skulder 326.056 −584 182
11 Värderegleringskonton 611.738 0 3.200
12 Kapital och reserver 114.698 −41 0
Summa skulder 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022