Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

30. september 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.841 1 −11.439
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 544.743 −512 17.260
  2.1 Terjatve do MDS 234.628 764 6.086
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 310.115 −1.276 11.174
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.642 934 1.417
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.849 −151 −178
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.849 −151 −178
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.486 758 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.116.034 −9.366 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 280 280 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.193 199 1
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.500 536 −1.102
8 Javni dolg v eurih 21.724 0 44
9 Druga sredstva 351.797 28.945 11.956
Skupaj sredstva 8.810.111 23.670 9.072
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.566.012 1.096 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 318.251 −85.138 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.278 454 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 76.352 12.958 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 767.988 89.477 0
  5.1 Sektor država 557.240 14.130 0
  5.2 Druge obveznosti 210.748 75.347 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 440.293 32.801 22
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.587 177 375
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.790 −550 331
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.790 −550 331
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0 4.963
10 Druge obveznosti 326.056 −584 182
11 Računi prevrednotenja 611.738 0 3.200
12 Kapital in rezerve 114.698 −41 0
Skupaj obveznosti 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022