Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

30.09.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 841 1 −11 439
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 544 743 −512 17 260
  2.1 SVF debitoru parādi 234 628 764 6 086
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 310 115 −1 276 11 174
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 642 934 1 417
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 849 −151 −178
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 849 −151 −178
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 486 758 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 280 280 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 193 199 1
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 500 536 −1 102
8 Valdības parāds euro 21 724 0 44
9 Pārējie aktīvi 351 797 28 945 11 956
Kopā aktīvi 8 810 111 23 670 9 072
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 566 012 1 096 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 318 251 −85 138 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 278 454 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 76 352 12 958 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 767 988 89 477 0
  5.1 Saistības pret valdību 557 240 14 130 0
  5.2 Pārējās saistības 210 748 75 347 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 440 293 32 801 22
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 587 177 375
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 790 −550 331
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 790 −550 331
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 189 859 0 4 963
10 Pārējās saistības 326 056 −584 182
11 Pārvērtēšanas konti 611 738 0 3 200
12 Kapitāls un rezerves 114 698 −41 0
Kopā pasīvi 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022