Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

30 Σεπτεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 592.841 1 −11.439
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 544.743 −512 17.260
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.628 764 6.086
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 310.115 −1.276 11.174
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.642 934 1.417
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.849 −151 −178
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.849 −151 −178
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 4.486 758 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.116.034 −9.366 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 280 280 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.193 199 1
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Λοιποί τίτλοι 166.500 536 −1.102
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.724 0 44
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 351.797 28.945 11.956
Σύνολο ενεργητικού 8.810.111 23.670 9.072
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.566.012 1.096 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 318.251 −85.138 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.278 454 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 76.352 12.958 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 767.988 89.477 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 557.240 14.130 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 210.748 75.347 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 440.293 32.801 22
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.587 177 375
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.790 −550 331
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.790 −550 331
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 189.859 0 4.963
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 326.056 −584 182
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 611.738 0 3.200
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.698 −41 0
Σύνολο παθητικού 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022