Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

30 września 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 592.841 1 −11.439
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 544.743 −512 17.260
  2.1 Należności od MFW 234.628 764 6.086
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 310.115 −1.276 11.174
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.642 934 1.417
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.849 −151 −178
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.849 −151 −178
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.486 758 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.116.034 −9.366 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 280 280 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.193 199 1
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.500 536 −1.102
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.724 0 44
9 Pozostałe aktywa 351.797 28.945 11.956
Aktywa razem 8.810.111 23.670 9.072
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.566.012 1.096 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 318.251 −85.138 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.278 454 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 76.352 12.958 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 767.988 89.477 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 557.240 14.130 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 210.748 75.347 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 440.293 32.801 22
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.587 177 375
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.790 −550 331
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.790 −550 331
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 189.859 0 4.963
10 Pozostałe pasywa 326.056 −584 182
11 Różnice z wyceny 611.738 0 3.200
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.698 −41 0
Pasywa razem 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022