Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

30 september 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 592.841 1 −11.439
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 544.743 −512 17.260
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.628 764 6.086
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 310.115 −1.276 11.174
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.642 934 1.417
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.849 −151 −178
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.849 −151 −178
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.486 758 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.116.034 −9.366 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 280 280 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.193 199 1
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Overige waardepapieren 166.500 536 −1.102
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.724 0 44
9 Overige activa 351.797 28.945 11.956
Totaal activa 8.810.111 23.670 9.072
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.566.012 1.096 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 318.251 −85.138 0
  2.2 Depositofaciliteit 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.278 454 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 76.352 12.958 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 767.988 89.477 0
  5.1 Overheid 557.240 14.130 0
  5.2 Overige verplichtingen 210.748 75.347 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 440.293 32.801 22
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.587 177 375
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.790 −550 331
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.790 −550 331
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 189.859 0 4.963
10 Overige passiva 326.056 −584 182
11 Herwaarderingsrekeningen 611.738 0 3.200
12 Kapitaal en reserves 114.698 −41 0
Totaal passiva 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022