Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

30. septembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 841 1 −11 439
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 544 743 −512 17 260
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 628 764 6 086
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 310 115 −1 276 11 174
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 642 934 1 417
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 849 −151 −178
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 849 −151 −178
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 486 758 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 280 280 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 193 199 1
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 500 536 −1 102
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 724 0 44
9 Ostatné aktíva 351 797 28 945 11 956
Aktíva spolu 8 810 111 23 670 9 072
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 566 012 1 096 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 318 251 −85 138 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 278 454 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 76 352 12 958 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 767 988 89 477 0
  5.1 Verejná správa 557 240 14 130 0
  5.2 Ostatné záväzky 210 748 75 347 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 440 293 32 801 22
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 587 177 375
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 790 −550 331
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 790 −550 331
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 189 859 0 4 963
10 Ostatné záväzky 326 056 −584 182
11 Účty precenenia 611 738 0 3 200
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 698 −41 0
Pasíva spolu 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022