Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 september 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 525.528 1.736
  2.1 Fordringar på IMF 227.778 175
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 297.750 1.561
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.815 −1.523
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.530 115
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.530 115
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.129.079 −190
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.680 −189
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.125.400 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.720 −1.068
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.121.512 −866
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.955.256 −1.236
  7.2 Övriga värdepapper 166.256 370
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 308.979 4.093
Summa tillgångar 8.759.120 2.295
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.573.579 −1.907
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.802.976 95.119
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.806.845 −228.312
  2.2 Inlåningsfacilitet 994.307 323.575
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.824 −143
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 55.929 3.826
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 626.948 −65.259
  5.1 Offentliga sektorn 472.837 −31.997
  5.2 Övriga skulder 154.111 −33.262
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 447.809 −30.750
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.700 437
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.922 −495
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.922 −495
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 326.082 1.405
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.739 −82
Summa skulder 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022