Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. septembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 525 528 1 736
  2.1 Pohľadávky voči MMF 227 778 175
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 297 750 1 561
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 815 −1 523
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 530 115
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 530 115
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 129 079 −190
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 680 −189
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 125 400 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 720 −1 068
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 121 512 −866
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 955 256 −1 236
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 256 370
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 308 979 4 093
Aktíva spolu 8 759 120 2 295
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 573 579 −1 907
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 802 976 95 119
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 806 845 −228 312
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 994 307 323 575
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 824 −143
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 55 929 3 826
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 626 948 −65 259
  5.1 Verejná správa 472 837 −31 997
  5.2 Ostatné záväzky 154 111 −33 262
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 447 809 −30 750
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 700 437
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 922 −495
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 922 −495
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 326 082 1 405
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 739 −82
Pasíva spolu 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022