Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

9 септември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 525 528 1 736
  2.1 Вземания от МВФ 227 778 175
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 297 750 1 561
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 815 −1 523
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 530 115
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 530 115
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 129 079 −190
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 680 −189
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 125 400 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 13 720 −1 068
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 121 512 −866
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 955 256 −1 236
  7.2 Други ценни книжа 166 256 370
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 308 979 4 093
Общо активи 8 759 120 2 295
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 573 579 −1 907
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 802 976 95 119
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 806 845 −228 312
  2.2 Депозитно улеснение 994 307 323 575
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 824 −143
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 55 929 3 826
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 626 948 −65 259
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 472 837 −31 997
  5.2 Други задължения 154 111 −33 262
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 447 809 −30 750
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 700 437
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 922 −495
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 922 −495
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 326 082 1 405
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 739 −82
Общо пасиви 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022