Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.09.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 525 528 1 736
  2.1 SVF debitoru parādi 227 778 175
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 297 750 1 561
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23 815 −1 523
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 530 115
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 530 115
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 129 079 −190
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 680 −189
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 125 400 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 13 720 −1 068
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 121 512 −866
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 955 256 −1 236
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 256 370
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 308 979 4 093
Kopā aktīvi 8 759 120 2 295
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 573 579 −1 907
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 802 976 95 119
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 806 845 −228 312
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 994 307 323 575
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 824 −143
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 55 929 3 826
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 626 948 −65 259
  5.1 Saistības pret valdību 472 837 −31 997
  5.2 Pārējās saistības 154 111 −33 262
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 447 809 −30 750
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 700 437
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 922 −495
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 922 −495
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 326 082 1 405
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 739 −82
Kopā pasīvi 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022