Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

9 Σεπτεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.277 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 525.528 1.736
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 227.778 175
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 297.750 1.561
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.815 −1.523
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.530 115
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.530 115
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.129.079 −190
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.680 −189
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.125.400 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −1
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 13.720 −1.068
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.121.512 −866
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.955.256 −1.236
  7.2 Λοιποί τίτλοι 166.256 370
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.680 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 308.979 4.093
Σύνολο ενεργητικού 8.759.120 2.295
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.573.579 −1.907
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.802.976 95.119
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.806.845 −228.312
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 994.307 323.575
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.824 −143
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 55.929 3.826
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 626.948 −65.259
  5.1 Γενική κυβέρνηση 472.837 −31.997
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 154.111 −33.262
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 447.809 −30.750
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.700 437
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.922 −495
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.922 −495
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 326.082 1.405
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.739 −82
Σύνολο παθητικού 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022