Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 september 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 525.528 1.736
  2.1 Vorderingen op het IMF 227.778 175
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 297.750 1.561
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.815 −1.523
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.530 115
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.530 115
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.129.079 −190
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.680 −189
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.125.400 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 13.720 −1.068
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.121.512 −866
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.955.256 −1.236
  7.2 Overige effecten 166.256 370
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 308.979 4.093
Totaal activa 8.759.120 2.295
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.573.579 −1.907
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.802.976 95.119
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.806.845 −228.312
  2.2 Depositofaciliteit 994.307 323.575
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.824 −143
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 55.929 3.826
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 626.948 −65.259
  5.1 Overheid 472.837 −31.997
  5.2 Overige verplichtingen 154.111 −33.262
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 447.809 −30.750
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.700 437
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.922 −495
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.922 −495
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 326.082 1.405
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.739 −82
Totaal passiva 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022