Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 września 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 525.528 1.736
  2.1 Należności od MFW 227.778 175
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 297.750 1.561
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.815 −1.523
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.530 115
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.530 115
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.129.079 −190
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.680 −189
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.125.400 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 13.720 −1.068
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.121.512 −866
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.955.256 −1.236
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.256 370
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 308.979 4.093
Aktywa razem 8.759.120 2.295
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.573.579 −1.907
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.802.976 95.119
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.806.845 −228.312
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 994.307 323.575
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.824 −143
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 55.929 3.826
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 626.948 −65.259
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 472.837 −31.997
  5.2 Pozostałe zobowiązania 154.111 −33.262
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 447.809 −30.750
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.700 437
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.922 −495
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.922 −495
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 326.082 1.405
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.739 −82
Pasywa razem 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022