Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 септември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 523 793 346
  2.1 Вземания от МВФ 227 603 469
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 296 189 −122
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 339 −91
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 415 414
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 415 414
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 129 270 3 807
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 869 3 125
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 125 400 682
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 1 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 14 788 1 920
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 122 378 −716
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 956 492 1 007
  7.2 Други ценни книжа 165 886 −1 723
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 304 886 1 108
Общо активи 8 756 825 6 789
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 575 486 −2 533
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 707 857 135 078
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 4 035 157 112 832
  2.2 Депозитно улеснение 670 732 22 111
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 968 135
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 51 543 3 628
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 692 767 −120 543
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 504 833 −90 744
  5.2 Други задължения 187 934 −29 799
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 478 559 −11 231
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 263 −181
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 417 −268
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 417 −268
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 324 678 2 841
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 820 0
Общо пасиви 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022