Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 september 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 523.793 346
  2.1 Vorderingen op het IMF 227.603 469
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 296.189 −122
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.339 −91
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.415 414
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.415 414
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.129.270 3.807
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.869 3.125
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.125.400 682
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 14.788 1.920
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.122.378 −716
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.956.492 1.007
  7.2 Overige effecten 165.886 −1.723
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 304.886 1.108
Totaal activa 8.756.825 6.789
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.575.486 −2.533
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.707.857 135.078
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.035.157 112.832
  2.2 Depositofaciliteit 670.732 22.111
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.968 135
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 51.543 3.628
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 692.767 −120.543
  5.1 Overheid 504.833 −90.744
  5.2 Overige verplichtingen 187.934 −29.799
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 478.559 −11.231
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.263 −181
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.417 −268
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.417 −268
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 324.678 2.841
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.820 0
Totaal passiva 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022