Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 september 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 523.793 346
  2.1 Fordringar på IMF 227.603 469
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 296.189 −122
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.339 −91
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.415 414
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.415 414
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.129.270 3.807
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.869 3.125
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.125.400 682
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 1 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.788 1.920
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.122.378 −716
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.956.492 1.007
  7.2 Övriga värdepapper 165.886 −1.723
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 304.886 1.108
Summa tillgångar 8.756.825 6.789
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.575.486 −2.533
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.707.857 135.078
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 4.035.157 112.832
  2.2 Inlåningsfacilitet 670.732 22.111
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.968 135
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 51.543 3.628
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 692.767 −120.543
  5.1 Offentliga sektorn 504.833 −90.744
  5.2 Övriga skulder 187.934 −29.799
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 478.559 −11.231
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.263 −181
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.417 −268
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.417 −268
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 324.678 2.841
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.820 0
Summa skulder 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022