Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 września 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 523.793 346
  2.1 Należności od MFW 227.603 469
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 296.189 −122
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.339 −91
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.415 414
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.415 414
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.129.270 3.807
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.869 3.125
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.125.400 682
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 1 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 14.788 1.920
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.122.378 −716
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.956.492 1.007
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.886 −1.723
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 304.886 1.108
Aktywa razem 8.756.825 6.789
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.575.486 −2.533
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.707.857 135.078
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 4.035.157 112.832
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 670.732 22.111
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.968 135
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 51.543 3.628
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 692.767 −120.543
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 504.833 −90.744
  5.2 Pozostałe zobowiązania 187.934 −29.799
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 478.559 −11.231
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.263 −181
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.417 −268
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.417 −268
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 324.678 2.841
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.820 0
Pasywa razem 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022