Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.09.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 523 793 346
  2.1 SVF debitoru parādi 227 603 469
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 296 189 −122
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 339 −91
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 415 414
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 415 414
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 129 270 3 807
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 869 3 125
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 125 400 682
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 14 788 1 920
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 122 378 −716
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 956 492 1 007
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 886 −1 723
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 304 886 1 108
Kopā aktīvi 8 756 825 6 789
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 575 486 −2 533
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 707 857 135 078
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 4 035 157 112 832
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 670 732 22 111
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 968 135
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 51 543 3 628
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 692 767 −120 543
  5.1 Saistības pret valdību 504 833 −90 744
  5.2 Pārējās saistības 187 934 −29 799
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 478 559 −11 231
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 263 −181
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 417 −268
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 417 −268
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 324 678 2 841
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 820 0
Kopā pasīvi 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022