Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. septembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 523 793 346
  2.1 Pohľadávky voči MMF 227 603 469
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 296 189 −122
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 339 −91
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 415 414
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 415 414
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 129 270 3 807
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 869 3 125
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 125 400 682
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 788 1 920
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 122 378 −716
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 956 492 1 007
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 886 −1 723
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 304 886 1 108
Aktíva spolu 8 756 825 6 789
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 575 486 −2 533
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 707 857 135 078
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 4 035 157 112 832
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 670 732 22 111
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 968 135
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 51 543 3 628
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 692 767 −120 543
  5.1 Verejná správa 504 833 −90 744
  5.2 Ostatné záväzky 187 934 −29 799
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 478 559 −11 231
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 263 −181
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 417 −268
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 417 −268
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 324 678 2 841
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 820 0
Pasíva spolu 8 756 825 6 789
Annexes
6 September 2022